SURAH AN-NAS

Bismillaahir Rahmaanir Raheem
  1. Qul a'uzu birabbin naas
  2. Malikin naas
  3. Ilaahin naas
  4. Min sharril was waasil khannaas
  5. Al lazee yuwas wisu fee sudoorin naas
  6. Minal jinnati wan naas
BACK TO ALLAH